Az Észak-Budapesti Tankerületi Központ mint a honlap adatkezelője (továbbiakban: adatkezelő), magára nézve kötelezőnek ismeri el az adatkezelési tájékoztató tartalmát. Felelősséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel ebben a tájékoztatóban foglaltaknak.


I. Adatkezelő adatai

Adatkezelő megnevezése: Észak-Budapesti Tankerületi Központ
Adatkezelő címe: 1033 Budapest, Fő tér 1.
Adatkezelő elérhetőségei:
– e-mail:
– telefonszám: +36 (1) 437-88-68
Adatkezelő központi honlapja:
http://kk.gov.hu/eszakbudapest/
Adatkezelő szervezeti adatkezelési szabályzata(i):
Adatvédelmi és adatbiztonsági rend
Közszolgálati adatvédelmi szabályzat

A honlap látogatói által önkéntes hozzájárulással megadott adatainak tárolására és kezelésére vonatkozó szabályok:


II. Adatkezelési alapelvek

II.1. Az adatkezelő a személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi

II.1.1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. Az adatkezelésnek minden szakaszában megfelelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

II.1.2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

II.1.3. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

II.1.4. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

II.2. Az adatkezelés jogalapja

Az  adatkezelő a honlapokon keresztül kapott, gyűjtött és ebben az adatvédelmi tájékoztatóban felsorolt személyes adatokat az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezeli. Ez azt jelenti, hogy ha Ön a honlapok bármelyikén a személyes adatait eljuttatja a hozzánk, azzal hozzájárulását adja ahhoz, hogy azokat az adatkezelő az itt meghatározott célból és ideig nyilvántartsa, illetve kezelje.

II.3. Az adatkezelés célja

Az adatkezelő honlapjain ingyenes szolgáltatás (versenyfelhívások, jelentkezés, eredmények és beszámolók publikálása) nyújtása, ennek körében a felhasználó azonosítása,  a felhasználó (illetőleg kiskorú gyermek esetén képviselőjének) jelentkezésének, illetve regisztrációjának lehetővé tétele, a szolgáltatásban való részvétel teljesítéséhez kapcsolódó tájékoztatás, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás.

II.4. Az adatkezelés módja

Automatizált adatfeldolgozás.

II.5. Adatkezeléssel érintettek köre

Az adatkezelő honlapjain regisztrált valamennyi természetes vagy jogi személy.

II.6. A kezelt személyes adatok köre

Ön az felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi személyes adatokat (továbbiakban: adatok) adhatja meg:

– Név
– E-mail
– Iskola neve
– Évfolyam
– Tanuló neve
– Felkészítő tanár neve
– Felkészítő tanár email címe
– Felkészítő tanár telefonszáma

II.7. Az adatkezelés időtartama

A megadott adatok kezelése a hozzájárulás visszavonásáig, illetve a szolgáltatás nyújtásának befejezéséig tart. Az adatkezelő az adatokat azok visszavonáskor, illetve a szolgáltatás teljesítését követően haladéktalanul törli, kivéve, ha annak kezelését jogszabály írja elő.

II.8. Az adatkezelés módja

A személyesen adott hozzájárulásokat az adatkezelő saját székhelyén, zárt irodában őrzi, az online felületeken adott hozzájárulásokat automata szoftverben tárolja.

II.9. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatfeldolgozók személye

MediaCenter Hungary Kft.
cím: 6001 Kecskemét, Pf. 588.
telefon: +36 76 506 618
web: https://www.mediacenter.hu

Google LLC
cím: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
web: www.google.com

MeisterLabs GmbH
cím: 85591 Vaterstetten Zugspitzstrasse 2.
tel.: +49 89 1213 5359
email:
web: www.meistertask.com


III. Adatbiztonság

Az adatkezelő az informatikai rendszerek működtetése során olyan jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosít, hogy az Ön adatai illetéktelen személyek birtokába ne jusson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, módosítani vagy kimenteni a rendszerből. Az adatkezelő az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket az adatfeldolgozókkal is betartatja. Az adatkezelő az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről – érintettsége esetén tájékoztat – Önt is tájékoztatja.

Az adatkezelő adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Ön tájékoztatása céljából incidens-nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett adatokat, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

III.1. Adattovábbítás külföldre

Nem történik adattovábbítás.

III.2. Adattörlés

Az adatkezelő törli az Ön adatát, ha

– Ön kéri;
– az adatok kezelése jogellenes;
– az adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
– az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
– azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.


IV. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

IV.1. Hozzáféréshez való jog

Ön bármikor kérheti az adatkezelőtől, hogy tájékoztassa az Ön adatainak kezeléséről.

Kérelmére, annak benyújtásától számított 25 napon belül, az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve feldolgozott, Önre vonatkozó adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

IV.2. Helyesbítéshez való jog

Ön bármikor kérheti a helytelenül vagy hibásan megadott vagy rögzített adatainak javítását.

IV.3. Törléshez való jog

Ön bármikor kérheti adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését.

IV.4. Közérthető tájékoztatáshoz való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó GDPR 13. és 14. cikkben felsorolt információkat, továbbá a 15-22. és 34. cikk szerinti tájékoztatásokat tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kapja meg.

IV.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Ön kérelmére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

– ha Ön vitatja az adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
– az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
– az adatkezelőnek már nincs szüksége a megadott adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat – a tárolás kivételével – csak az Ön hozzájárulásával, továbbá jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni.

Az adatkezelő a helyesbítésről, a korlátozásról a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést az adatkezelő mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Ön jogos érdekét nem sérti.

IV.6. Adatkezelés elleni tiltakozás joga

Ön tiltakozhat adatának kezelése ellen,

– ha Ön szerint adatainak kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
– ha Ön szerint adatainak felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
– törvényben meghatározott egyéb esetben.

​Az adatkezelő a tiltakozását tartalmazó kérelmének benyújtásától számított 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az Ön tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, akkor az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha Ön az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Amennyiben Ön az adatai kezelése ellen tiltakozik, avagy bírósági jogorvoslattal él, továbbá amennyiben harmadik személytől olyan adatközlésre irányuló megkeresés érkezik, mely nem az Ön hozzájárulásán alapul, úgy a fentiek jogszerűségének elbírálásához szükséges körben az adatok az adatkezelő által megbízott jogi képviselők részére is kiadhatók.


V. Jogérvényesítési lehetőségek

V.1. Adatkezelőnél

Jogainak érvényesítéséhez ebben a tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül vegye fel a kapcsolatot az adatkezelővel.

Amennyiben Ön szerint az adatkezelő megsértette adatainak védelméhez fűződő jogait, akkor ebben a tájékoztatóban megadott elérhetőségeken vegye fel az adatkezelővel a kapcsolatot az esetleges jogsértés orvoslása érdekében.

Ha az adatkezelő az Ön helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmét nem kívánja teljesíteni, akkor azt a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az Ön hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás ténybeli és jogi indokaival. Ez esetben arról is tájékoztatja Önt, hogy Önnek milyen bírósági, illetve hatósági jogorvoslati lehetőségei vannak.

V.2. Hatóságnál

Az adatkezeléssel kapcsolatban Ön panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet az alábbi hatóságtól:

Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail: 
Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

V.3. Bíróságnál

​Ön a jogainak megsértése esetén az adatkezelővel szemben a Fővárosi Törvényszékhez, illetve a saját lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért. A törvényszék az ügyben soron kívül jár el.


​VI. Részletes adatkezelési rendelkezések

VI.1. Cookie-k (sütik) kezelése

A honlapok sütiket, illetve hasonló technológiákat használnak az Ön böngészőjének, eszközének azonosításához. A süti egy olyan kis fájl, ami akkor kerül az Ön számítógépére, okostelefonjára, amikor azzal felkeres egy weboldalt. Amikor ismét felkeresi az adott weboldalt, a sütiknek köszönhetően a webhely képes felismerni az Ön böngészőjét. A sütik tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. Más platformok – ahol a sütik nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiákat is használnak, melyeknek célja hasonló a sütikéhez; ilyen például a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön. Böngészője beállításaival elutasíthatja az összes sütit vagy jelzést kaphat, ha a rendszer éppen egy sütit küld. Viszont lehetséges, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak sütik nélkül megfelelően működni.

Az adatkezelő honlapjain a Google Analytics által használt sütik működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak.
(Erről itt olvashat bővebben: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu).

VI.2. E-mail címek, telefonszámok marketing célú felhasználása

Nem történik ilyen irányú felhasználás.

VI.3. Egyebek

Ezt az adatvédelmi tájékoztatót az adatkezelő jogosult a törvényi keretek között egyoldalúan módosítani. A módosítások a honlapokra felkerüléssel lépnek életbe.