I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege:
Szervezeti és Működési Szabályzat
Igazgatói utasítás az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásáról
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven
Intézményünk esetében nem releváns adat.
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása
Intézményünk esetében nem releváns adat.


II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése
Intézményünk esetében nem releváns adat.
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
Intézményünk esetében nem releváns adat.
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
Intézményünk esetében nem releváns adat.
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
Intézményünk esetében nem releváns adat.
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
Intézményünk esetében nem releváns adat.
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
Intézményünk esetében nem releváns adat.
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
Intézményünk esetében nem releváns adat.
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája
Intézményünk esetében nem releváns adat.
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás
Intézményünk esetében nem releváns adat.
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
Intézményünk esetében nem releváns adat.


III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése
Alapító okirat szerint
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása
Alapító okirat szerint
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás
Alapító okirat szerint
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke
52/2018. (V. 29.) térítési díj és tandíj szabályzat szerint


IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke
198-17/2017 (VIII.30) sz. szabályzat Adatvédelmi és adatbiztonsági rendről
198-18/2017 (06.15.) sz. szabályzat Közszolgálati adatvédelmi szabályzat
2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái
198-17/2017 (VIII.30) sz. szabályzat Adatvédelmi és adatbiztonsági rendről
198-18/2017 (06.15.) sz. szabályzat Közszolgálati adatvédelmi szabályzat
3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja
198-17/2017 (VIII.30) sz. szabályzat Adatvédelmi és adatbiztonsági rendről
198-18/2017 (06.15.) sz. szabályzat Közszolgálati adatvédelmi szabályzat
4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei
198-17/2017(VIII.30) sz. szabályzat Adatvédelmi és adatbiztonsági rendről – 14. § (5) bek. alapján


V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei:
TanKerHír
Tehetségtér
Aranyévkönyv
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása:
Az Intézmények működésével, életével, eseményeivel és versenyeivel kapcsolatos hírek, információk, tájékoztató anyagok.
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja:
TanKerHír: Intézmények részére PDF formátumban megküldve, illetőleg online: http://tankerhir.hu
Tehetségtér: http://tehetsegter.hu
Aranyévkönyv: Intézmények részére PDF formátumban megküldve, illetőleg online: http://tehetsegter.hu
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye:
ingyenes


VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje
Intézményünk esetében nem releváns adat.
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)
Intézményünk esetében nem releváns adat.
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai
Intézményünk esetében nem releváns adat.
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)
Intézményünk esetében nem releváns adat.
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói
Intézményünk esetében nem releváns adat.
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága
Intézményünk esetében nem releváns adat.
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje
Intézményünk esetében nem releváns adat.
8. A testületi szerv üléseinek napirendje
Intézményünk esetében nem releváns adat.
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása
Intézményünk esetében nem releváns adat.


VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása
Intézményünk esetében nem releváns adat.
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)
Intézményünk esetében nem releváns adat.
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza
Intézményünk esetében nem releváns adat.
4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok
Intézményünk esetében nem releváns adat.
5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota
Intézményünk esetében nem releváns adat.
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
Intézményünk esetében nem releváns adat.
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól
Intézményünk esetében nem releváns adat.


VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk
Versenyfelhívás ingatlanrész sportcélú fejlesztésével egybekötött hasznosítására


IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
Intézményünk esetében nem releváns adat.


X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
198-16/2017(06.26) sz. szabályzat- a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának és a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről.
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve
198-16/2017(06.26) sz. szabályzat- a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának és a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről. 17. §
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége
198-16/2017(06.26) sz. szabályzat- a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának és a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről. 15. §
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
dr. Szántó Attila
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
Intézményünk esetében nem releváns adat.
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
Intézményünk esetében nem releváns adat.
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
Intézményünk esetében nem releváns adat.


XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista
198-16/2017 (06.26) sz. szabályzat szerint – csak általános közzétételi lista
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista
Intézményünk esetében nem releváns adat.